Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписването от името на Европейския съюз и за временното прилагане на някои разпоредби на Споразумението между Европейския съюз и Княжество Лихтенщайн за прилагането на някои разпоредби на Решение 2008/615/ПВР на Съвета за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, на Решение 2008/616/ПВР на Съвета за изпълнение на Решение 2008/615/ПВР относно засилването на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, и на приложението към него, както и на Рамково решение 2009/905/ПВР относно акредитацията на структури, предоставящи услуги във връзка с криминалистичните анализи и извършващи лабораторни дейности