Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9918 — Cummins/ETC/NPROXX) Дело кандидат за опростена процедура (текст от значение за ЕИП) 2020/C 268/08