Υπόθεση C-349/13: Απόφαση του Δικαστηρίου (δέκατο τμήμα) της 12ης Φεβρουαρίου 2015 [αίτηση του Naczelny Sąd Administracyjny (Πολωνία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Minister Finansów κατά Oil Trading Poland sp. z o.o. (Προδικαστική παραπομπή — Ειδικοί φόροι καταναλώσεως — Οδηγίες 92/12/ΕΟΚ και 2008/118/ΕΚ — Πεδίο εφαρμογής — Ορυκτέλαια και ενεργειακά προϊόντα — Λιπαντικά έλαια που προορίζονται για άλλους σκοπούς εκτός της χρήσεώς τους ως καύσιμα κινητήρων ή καύσιμα θερμάνσεως — Δεν περιλαμβάνονται — Ειδικός φόρος καταναλώσεως επί ενεργειακών προϊόντων, ο οποίος επιβάλλεται από κράτος μέλος βάσει των ειδικών κανόνων του καθεστώτος του εναρμονισμένου ειδικού φόρου καταναλώσεως — Έννοια των «διατυπώσεων που συνδέονται με τη διέλευση των συνόρων»  — Άρθρο 110 ΣΛΕΕ — Βραχύτερη προθεσμία πληρωμής σε ορισμένες περιπτώσεις για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις έναντι των προϊόντων που αποκτώνται στην εγχώρια αγορά)