Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. april 2019 om udkast til Rådets forordning om foranstaltninger vedrørende gennemførelsen og finansieringen af Unionens almindelige budget for 2019 i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen (06823/1/2019 – C8-0155/2019 – 2019/0031(APP))