Γνωμοδοτηση της Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα Η πολιτική συνοχής και οι πόλεις: η συμβολή τους στην οικονομική ανάπτυξη και στην απασχόληση στις περιφέρειες