Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 27. oktober 2005 i sag C-377/04, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Østrig (Traktatbrud — direktiv 1999/92/EF — beskyttelse af arbejdstagerne — udsættelse for fare hidrørende fra eksplosiv atmosfære — manglende gennemførelse inden for den fastsatte frist)