Υπόθεση T-633/19: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 8ης Ιουλίου 2020 — Essential Export κατά EUIPO — Shenzhen Liouyi International Trading (TOTU) [Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Διαδικασία ανακοπής – Αίτηση καταχωρίσεως εικονιστικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο προβάλλεται ότι περιέχει το λεκτικό στοιχείο «TOTU» και κόκκινο και μαύρο χρώμα – Προγενέστερα εικονιστικά σήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης TOTTO – Σχετικός λόγος απαραδέκτου – Κίνδυνος συγχύσεως – Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001]