Υπόθεση F-58/06: Προσφυγή/αγωγή της 16ης Μαΐου 2006 — Balázs Dániel Simon κατά Δικαστηρίου και Επιτροπής