Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα: «Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: “Ρίο+20: προς μια πράσινη οικονομία και καλύτερη διακυβέρνηση” » COM(2011) 363 τελικό (Συνεισφορά των ευρωπαϊκών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών)