Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému Parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Rio+20: na cestě k zelené ekonomice a lepší správě KOM(2011) 363 v konečném znění – Příspěvek evropské organizované občanské společnosti