Дело C-492/09: Определение на Съда (седми състав) от 15 декември 2010 г. (преюдициално запитване от Commissione tributaria provinciale di Taranto, Италия) — Soc Agricola Esposito srl/Agenzia delle Entrate — Ufficio di Taranto 2 (Член 92, параграф 1, член 103, параграф 1, и член 104, параграф 3, втора алинея от Процедурния правилник — Електронни съобщителни мрежи и услуги — Директиви 2002/20/ЕО, 2002/21/ЕО и 2002/77/ЕО — Правителствена такса за разрешително — Частична недопустимост — Въпроси, отговорът на които не оставя място за никакво разумно съмнение)