Υπόθεση C-501/18: Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 25ης Μαρτίου 2021 [αίτηση του Administrativen sad Sofia-grad (Βουλγαρία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — BT κατά Balgarska Narodna Banka [Προδικαστική παραπομπή – Συστήματα εγγύησης καταθέσεων – Οδηγία 94/19/ΕΚ – Άρθρο 1, σημείο 3, σημείο i – Άρθρο 7, παράγραφος 6 – Άρθρο 10, παράγραφος 1 – Έννοια της «μη διαθέσιμης κατάθεσης» – Διαπίστωση της μη διαθεσιμότητας της κατάθεσης – Αρμόδια αρχή – Δικαίωμα του καταθέτη για αποζημίωση – Συμβατική ρήτρα αντίθετη προς την οδηγία 94/19 – Αρχή της υπεροχής του δικαίου της Ένωσης – Ευρωπαϊκό Σύστημα Χρηματοοικονομικής Εποπτείας – Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) – Κανονισμός (ΕΕ) 1093/2010 – Άρθρο 1, παράγραφος 2 – Άρθρο 4, σημείο 2, σημείο iii – Άρθρο 17, παράγραφος 3 – Σύσταση της ΕΑΤ προς την εθνική τραπεζική αρχή σχετικά με τις αναγκαίες ενέργειες για τη συμμόρφωση προς την οδηγία 94/19 – Έννομα αποτελέσματα – Κύρος – Εξυγίανση και εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων – Οδηγία 2001/24/ΕΚ – Άρθρο 2, έβδομη περίπτωση – Έννοια των «μέτρων εξυγίανσης» – Συμβατό προς το άρθρο 17, παράγραφος 1, και προς το άρθρο 52, παράγραφος 1, του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευθύνη των κρατών μελών σε περίπτωση παραβίασης του δικαίου της Ένωσης – Προϋποθέσεις – Κατάφωρη παραβίαση του δικαίου της Ένωσης – Δικονομική αυτονομία των κρατών μελών – Αρχή της καλόπιστης συνεργασίας – Άρθρο 4, παράγραφος 3, ΣΕΕ – Αρχές της ισοδυναμίας και της αποτελεσματικότητας]