2014/891/EL: Komisjoni rakendusotsus, 8. detsember 2014 , millega muudetakse otsust 2011/163/EL nõukogu direktiivi 96/23/EÜ artikli 29 kohaselt kolmandate riikide esitatud kavade tunnustamise kohta (teatavaks tehtud numbri C(2014) 9230 all) EMPs kohaldatav tekst