Υπόθεση C-43/17 P: Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 5ης Ιουλίου 2018 — Liam Jenkinson κατά Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Eulex Κοσσυφοπέδιο [Αίτηση αναιρέσεως — Ρήτρα διαιτησίας — Προσωπικό των διεθνών αποστολών της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Αρμοδιότητα επί των σχετικών με τις συμβάσεις εργασίας διαφορών — Διαδοχικές συμβάσεις απασχολήσεως ορισμένου χρόνου — Ρήτρες διαιτησίας που ορίζουν ως αρμόδια, στην τελευταία σύμβαση, τα δικαστήρια της Ένωσης και, στις προγενέστερες συμβάσεις, τα δικαστήρια των Βρυξελλών (Βέλγιο) — Απόφαση περί μη ανανεώσεως της τελευταίας συμβάσεως — Αίτημα επαναχαρακτηρισμού του συνόλου των συμβατικών σχέσεων ως «συμβάσεως αορίστου χρόνου» — Αιτήματα αποζημιώσεως λόγω καταχρηστικής απολύσεως — Συνεκτίμηση των προγενέστερων της τελευταίας συμβάσεως συμβατικών σχέσεων — Αρμοδιότητα του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης]