Υπόθεση T-853/19: Προσφυγή της 17ης Δεκεμβρίου 2019 – Tehrani κατά EUIPO – Blue Genes (Earnest Sewn)