Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs UDTALELSE om Ændret forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 77/388/EØF med hensyn til leveringsstedet for tjenesteydelser KOM(2005) 334 endelig — 2003/0329 (CNS)