Sag T-397/02: Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 13. december 2005 — Arla Foods m.fl. mod Kommissionen ( Forordning (EF) nr. 1829/2002 — registrering af en oprindelsesbetegnelse feta — annullationssøgsmål — søgsmålskompetence — afvisning )