Поправка на Решение на Комисията от 25 февруари 2020 година относно насоките за управление на активите на общия фонд „Провизии“ (Официален вестник на Европейския съюз C 131 от 22 април 2020 г.) 2020/C 354/06