Υπόθεση C-301/14: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Bundesverwaltungsgericht (Γερμανία) στις 24 Ιουνίου 2014 — Pfotenhilfe-Ungarn e.V. κατά Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein