Kommissionens förordning (EG) nr 1852/2003 av den 21 oktober 2003 om tillåtelse att under en period av tio år använda koccidiostatika i foder (Text av betydelse för EES)