Uredba Komisije (EZ) br. 1852/2003 od 21. listopada 2003. o odobrenju korištenja kokcidiostatika u hrani za životinje na razdoblje od 10 godina (Tekst značajan za EGP)