Οδηγία 1999/75/ΕΚ της Επιτροπής, της 22ας Ιουλίου 1999, περί τροποποιήσεως της οδηγίας της Επιτροπής 95/45/EΚ σχετικά με τη θέσπιση ειδικών κριτηρίων καθαρότητας για τις χρωστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)