Komisjoni Delegeeritud Määrus (EL) 2019/2122, 10. oktoober 2019, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/625 seoses piiripunktides ametlikust kontrollist vabastatud teatavate looma- ja kaubakategooriatega, reisijate isikliku pagasi ja selliste kaupade erikontrolliga, mis saadetakse väikeste saadetistena füüsilistele isikutele ja mis ei ole ette nähtud turule laskmiseks, ning millega muudetakse komisjoni määrust (EL) nr 142/2011 (EMPs kohaldatav tekst)