2014/847/EU, Euratom: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 26. november 2014 om ændring af beslutning 90/176/Euratom, EØF om bemyndigelse af Frankrig til at beregne grundlaget for Fællesskabernes momsindtægter uden hensyntagen til visse transaktioner og, for andre transaktioners vedkommende, på basis af en tilnærmelsesvis vurdering (meddelt under nummer C(2014) 8928)