TITJUR Uznesenie Súdneho dvora (ôsma komora) z 5. mája 2009. # Atlantic Dawn Ltd a iní proti Komisii Európskych spoločenstiev. # Odvolanie - Nariadenie (ES) č. 147/2007 - Zníženie kvót na lov makrel priznaných Írsku na obdobie rokov 2007 až 2012 - Žaloba o neplatnosť proti nariadeniu č. 147/2007 podaná skupinou írskych rybárov zloženou z 20 z 23 držiteľov povolenia pelagickej flotily vybavenej systémom chladenia morskej vody - Neprípustnosť - Zjavne nedôvodné odvolanie. # Vec C-372/08 P. Atlantic Dawn a i./Komisia