Berigtigelse til Kommissionens beslutning 2004/81/EF af 6. januar 2004 om ændring af Rådets beslutning 79/542/EØF om opstilling af en liste over de tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel af kvæg, svin, enhovede dyr, får og geder samt fersk kød og kødprodukter, navnlig for at optage visse tiltrædende lande på listen (EUT L 17 af 24.1.2004)