Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 605/2004 της Επιτροπής, της 31ης Μαρτίου 2004, για παρέκκλιση για το έτος 2004 από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1518/2003 όσον αφορά τις ημερομηνίες εκδόσεως των πιστοποιητικών εξαγωγής στον τομέα του χοιρείου κρέατος