Υπόθεση C-621/20 P: Αναίρεση που άσκησε στις 20 Νοεμβρίου 2020 το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (όγδοο πενταμελές τμήμα) στις 23 Σεπτεμβρίου 2020 στην υπόθεση T-411/17, Landesbank Baden-Württemberg κατά Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης