Οδηγία (ΕΕ) 2020/2089 της Επιτροπής της 11ης Δεκεμβρίου 2020 για την τροποποίηση του παραρτήματος II της οδηγίας 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την απαγόρευση των αλλεργιογόνων αρωματικών ουσιών στα παιχνίδια (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)