Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) Nr. 2344/2003 af 30. december 2003 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EUT L 346 af 31.12.2003)