Υπόθεση T-200/13 P: Αναίρεση που άσκησε στις 9 Απριλίου 2013 η Patrizia De Luca κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης στις 30 Ιανουαρίου 2013 στην υπόθεση F-20/06, RENV, De Luca κατά Επιτροπής