Дело C-459/13: Определение на Съда (девети състав) от 17 юли 2014 г. (преюдициално запитване от Najvyšší súd — Словакия) — Milica Široká/Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (Преюдициално запитване — Закрила на общественото здраве — Национална правна уредба, която предвижда задължение за ваксиниране на малолетни лица — Право на родителите да откажат такова ваксиниране — Член 168 ДФЕС — Харта на основните права на Европейския съюз — Членове 33 и 35 — Прилагане на правото на Съюза — Липса — Явна липса на компетентност на Съда)