P7_TA(2014)0154 Indførelse af et køretøjsmonteret eCall-system ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 26. februar 2014 om forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om typegodkendelseskrav for indførelse af et køretøjsmonteret eCall-system og om ændring af direktiv 2007/46/EF (COM(2013)0316 — C7-0174/2013 — 2013/0165(COD)) P7_TC1-COD(2013)0165 Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 26. februar 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. …/2014 om typegodkendelseskrav for indførelse af et køretøjsmonteret eCall-system, der er baseret på 112-tjenesten, og om ændring af direktiv 2007/46/EF [Ændring 1]EØS-relevant tekst.