2014/851/EU, Euratom: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 26. november 2014 om ændring af beslutning 96/565/Euratom, EF om bemyndigelse af Sverige til at beregne grundlaget for Fællesskabernes momsindtægter uden hensyntagen til visse transaktioner og til at foretage en tilnærmelsesvis vurdering for andre transaktioners vedkommende (meddelt under nummer C(2014) 8933)