Asia C-93/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 14.11.2018 – Euroopan komissio v. Helleenien tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Valtiontuet — Sääntöjenvastaisiksi ja sisämarkkinoille soveltumattomiksi todetut tuet — Takaisinperimisvelvollisuus — Unionin tuomioistuimen tuomio, jossa jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen todetaan — Sekä siviili- että sotilasalan toimintaa harjoittava yritys — Täytäntöönpanon laiminlyönti — Jäsenvaltion keskeiset turvallisuusedut — SEUT 346 artiklan 1 kohdan b alakohta — Taloudelliset seuraamukset — Uhkasakko — Kiinteämääräinen hyvitys — Maksukyky — N-tekijä — Maksukyvyn arvioimisen perustana olevat tekijät — Bruttokansantuote — Jäsenvaltion painotetut äänet Euroopan unionin neuvostossa — Neuvoston uusi äänestyssääntö)