Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за изменение на Решение за изпълнение (EС) 2018/485 на Съвета за предоставяне на разрешение на Дания да приложи специална мярка за дерогация от член 75 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност