Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 495/2011 z dnia 20 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 109/2007 w zakresie składu dodatku paszowego sól sodowa monenzyny Tekst mający znaczenie dla EOG