Offentliggörande av motvärden i nationell valuta av de ekonomiska gränsvärdena uttryckta i euro i bilaga I till rådets förordning (EG) nr 116/20092019/C 431/11