2014/838/ΕΕ, Ευρατόμ: Απόφαση της Επιτροπής, της 25ης Νοεμβρίου 2014 , για τη δημοσίευση πληροφοριών σχετικά με τις συνεδριάσεις μεταξύ γενικών διευθυντών της Επιτροπής και οργανώσεων ή αυτοαπασχολούμενων ατόμων