Mål C-467/18: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 19 september 2019 (begäran om förhandsavgörande från Rayonen sad Lukovit – Bulgarien) – brottmål mot EP (Begäran om förhandsavgörande – Straffrättsligt samarbete – Artiklarna 6, 47 och 51.1 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna – Direktiv 2012/13/EU – Artikel 8.2 – Direktiv 2013/48/EU – Artikel 12 – Direktiv (EU) 2016/343 – Artikel 3 – Nationell lagstiftning som gör det möjligt att av terapeutiska skäl och säkerhetsskäl besluta om intagning för sluten psykiatrisk vård av den som vid psykisk störning har begått gärningar som utgör en fara för samhället – Rätten att bli informerad om sina rättigheter – Rätten till tillgång till försvarare – Rätten till ett effektivt rättsmedel – Oskuldspresumtion – Utsatt person)