Vec C-467/18: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 19. septembra 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rajonen săd Lukovit – Bulharsko) – trestné konanie proti EP (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Justičná spolupráca v trestných veciach – Články 6 a 47, ako aj článok 51 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie – Smernica 2012/13/EÚ – Článok 8 ods. 2 – Smernica 2013/48/EÚ – Článok 12 – Smernica (EÚ) 2016/343 – Článok 3 – Vnútroštátna právna úprava, ktorá na účely liečby a bezpečnosti umožňuje psychiatrické ochranné liečenie osôb, ktoré v stave nepríčetnosti spáchali činy nebezpečné pre spoločnosť – Právo na informácie o právach – Právo na prístup k obhajcovi – Právo na účinný prostriedok nápravy – Prezumpcia neviny – Zraniteľná osoba)