kohtuasi C-467/18: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 19. septembri 2019. aasta otsus (Rayonen sad Lukoviti eelotsusetaotlus - Bulgaaria) – kriminaalasi järgmise isiku suhtes: EP (Eelotsusetaotlus – Õigusalane koostöö kriminaalasjades – Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklid 6 ja 47 ning artikli 51 lõige 1 – Direktiiv 2012/13/EL – Artikli 8 lõige 2 – Direktiiv 2013/48/EL – Artikkel 12 – Direktiiv (EL) 2016/343 – Artikkel 3 – Riigisisesed õigusnormid, mis lubavad ravi ja turvalisuse kaalutlustel paigutada psühhiaatriaasutusse isiku, kes on dementsena toime pannud ühiskonnale ohtliku teo – Õigus olla teavitatud enda õigustest – Õigus kaitsjale – Õigus tõhusale õiguskaitsevahendile – Süütuse presumptsioon – Haavatav isik)