Sag C-467/18: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 19. september 2019 – straffesag mod EP (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Rayonen sad Lukovit - Bulgarien) (Præjudiciel forelæggelse – retligt samarbejde i straffesager – artikel 6 og 47 samt artikel 51, stk. 1, i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder – direktiv 2012/13/EU – art. 8, stk. 2 – direktiv 2013/48/EU – artikel 12 – direktiv (EU) 2016/343 – artikel 3 – national lovgivning, hvorefter psykiatrisk internering af personer, der i en tilstand af sindssyge har begået handlinger, som udgør en fare for samfundet, er tilladt af terapeutiske hensyn og sikkerhedshensyn – retten til information om rettigheder – ret til adgang til advokatbistand – adgang til effektive retsmidler – uskyldsformodning – sårbar person)