Дело C-467/18: Решение на Съда (трети състав) от 19 септември 2019 г. (преюдициално запитване от Районен съд Луковит — България) — Наказателно производство срещу EP (Преюдициално запитване — Съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси — Членове 6 и 47 и член 51, параграф 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз — Директива 2012/13/ЕС — Член 8, параграф 2 — Директива 2013/48/ЕС — Член 12 — Директива (ЕС) 2016/343 — Член 3 — Национална правна уредба, по реда на която може по терапевтични съображения и съображения за сигурност да се настаняват в психиатрично заведение лица, които в състояние на невменяемост са извършили общественоопасни деяния — Право на информация относно правата — Право на достъп до адвокат — Право на ефективни правни средства за защита — Презумпция за невиновност — Уязвимо лице)