Vec C-213/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Poľsko) 12. mája 2020 – G.W., E.S./„A.“ Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie S.A.