Υπόθεση C-213/20: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Πολωνία) στις 12 Μαΐου 2020 — G.W., E.S. κατά «A» Towarzystwο Ubezpieczeń na Życie S.A.