Υπόθεση T-309/16: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 20ής Ιουλίου 2017 — Cafés Pont κατά EUIPO — Giordano Vini (Art’s Cafè) [Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Διαδικασία για την κήρυξη εκπτώσεως — Εικονιστικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Art’s Cafè — Ουσιαστική χρήση του σήματος — Άρθρο 15, παράγραφος 1, και άρθρο 51, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]