Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1497 της Επιτροπής της 15ης Οκτωβρίου 2020 σχετικά με τη χορήγηση άδειας για τη χρήση της L-μεθειονίνης που παράγεται από Corynebacterium glutamicum KCCM 80184 και Escherichia coli KCCM 80096 ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)