Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.8767 — CDPQ / Hyperion Insurance Group) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ )