2006/780/EF: Kommissionens beslutning af 13. november 2006 om undgåelse af dobbelttælling af reduktioner i drivhusgasemissioner som led i Fællesskabets emissionshandelsordning for projektaktiviteter under Kyoto-protokollen i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (meddelt under nummer K(2006) 5362) (EØS-relevant tekst)